تابستان آرامش و رنگها عنوان اثر هنری اخیر هنرمند نقاش آقای Giuseppe Siniscalchiجوزپه سینیسکالکی

کاغذ بسته‌بندی کادویی نقاشی شده به سبک Fronteversismo (نمای جلو و پشت) با استفاده از ترکیبات فسفر در روغن که به این سبب حالت فلورسنت پیدا کرده و در تاریکی می‌درخشد و داخل آن نیز با ایده‌ای بدیع و تا آنجایی که آفریننده‌ی اثر آقای جوزپه سینیسکالکی (Giuseppe Siniscalchi) وکیل و هنرمند نقاش ایتالیایی بیان می‌دارد، به عنوان اولین بار در جهان صورت گرفته است. Fronteversismo به گفته‌ی این هنرمند به معنای نقاشی پشت بوم نقاشی یا ورق نیست، چنانکه هنرمندان دیگری مانند رافائل و ون گوگ نیز این کار را انجام داده‌اند. در این سبک (Fronteversismo) ایده و فلسفه‌ی جدیدی مرتبط به این ایده وجود دارد.